Navigate Up
Sign In

Agenda List

Lista ta' Aġendi

Sena: 2020

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 10 Data tal-Laqgħa: 15/01/2020 Dokument Imtellgħa: 02/04/2020 10:08

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 11 Data tal-Laqgħa: 19/02/2020 Dokument Imtellgħa: 02/04/2020 10:09

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 12 Data tal-Laqgħa: 18/03/2020 Dokument Imtellgħa: 02/04/2020 10:09

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 13 Data tal-Laqgħa: 08/04/2020 Dokument Imtellgħa: 08/04/2020 15:21

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 14 Data tal-Laqgħa: 20/05/2020 Dokument Imtellgħa: 13/05/2020 15:59

Aġenda tal-Laqgħa B'Urġenza Nru: 15 Data tal-Laqgħa: 17/06/2020 Dokument Imtellgħa: 11/06/2020 14:33

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 16 Data tal-Laqgħa: 24/06/2020 Dokument Imtellgħa: 17/06/2020 13:00

Aġenda tal-Laqgħa B'Urġenza Nru: 17 Data tal-Laqgħa: 06/07/2020 Dokument Imtellgħa: 02/07/2020 11:17

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 18 Data tal-Laqgħa: 29/07/2020 Dokument Imtellgħa: 22/07/2020 12:52

Aġenda tal-Laqgħa B'Urġenza Nru: 19 Data tal-Laqgħa: 07/08/2020 Dokument Imtellgħa: 06/08/2020 10:08

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 20 Data tal-Laqgħa: 26/08/2020 Dokument Imtellgħa: 19/08/2020 12:42

Aġenda tal-Laqgħa B'Urġenza Nru: 21 Data tal-Laqgħa: 02/09/2020 Dokument Imtellgħa: 31/08/2020 12:57

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 22 Data tal-Laqgħa: 23/09/2020 Dokument Imtellgħa: 16/09/2020 12:41

Aġenda tal-Laqgħa B'Urġenza Nru: 23 Data tal-Laqgħa: 28/09/2020 Dokument Imtellgħa: 25/09/2020 14:55

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 24 Data tal-Laqgħa: 14/10/2020 Dokument Imtellgħa: 07/10/2020 13:46

Tmiem tal-Aġendi

​​​​​​​​​Aggornament - 29 ta' Lulju, 2020 fis-18:00hrs​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​